مشاوران و مربیان

خانه مشاوران و مربیان
خدمات منتورینگ

با مشاوران و مربیان حرفه ای سرآمد آشنا شوید

مهندس کیوان حسینی
مهندس کیوان حسینی

مهندس سید حسین حنیفی
مهندس سید حسین حنیفی

دکتر حامد ساجدی
دکتر حامد ساجدی

دکتر شهاب جوانمردی
دکتر شهاب جوانمردی

مهندس حامد صداقت
مهندس حامد صداقت

دکتر امید زندی
دکتر امید زندی

مهندس محمد ابراهیم سپهر
مهندس محمد ابراهیم سپهر

دکتر سید مهدی خلیق رضوی
دکتر سید مهدی خلیق رضوی

دکتر حسن عابدی جعفری
دکتر حسن عابدی جعفری

مهندس بابک قالیچی
مهندس بابک قالیچی

مهندس حسین عسکری
مهندس حسین عسکری

اگر به عنوان یک فرد صاحب تجربه در زمینه راه‌‌اندازی کسب و کار، علاقمند به حمایت فکری و راهبری نوآورانه حرفه ای از تیم‌‌های استارتاپی نوپا در سرآمد هستید، می‌‌توانید به عنوان مشاور یا منتور ثبت‌‌نام کنید.