برای شرکت در دوره پیش‌شتابدهی، ثبت‌نام کنید.

6

استارت‌آپ‌ها

7

منتورها

10

افراد آموزش‌دیده

13

درخواست پذیرش

استارت‌آپ‌های ما

برای شروع شتابدهی، فرم گام اول را تکمیل کنید!

مشاوران و مربیان

 

مهندس سید حسین حنیفی

مهندس میثم زرگرپور

M.zargarpour

مهندس کیوان حسینی

دکنر شهاب جوانمردی

مهندس حسین عسکری

مهندس حازم فریپور

H.faripour

دکتر ابوذر مهرمنش

A.mehrmanesh

 

مهندس حازم فریپور

H.faripour

دکتر ابوذر مهرمنش

A.mehrmanesh

مهندس سید حسین حنیفی

مهندس میثم زرگرپور

M.zargarpour

مهندس کیوان حسینی

دکنر شهاب جوانمردی

مهندس حسین عسکری

 

مهندس کیوان حسینی

دکنر شهاب جوانمردی

مهندس حسین عسکری

مهندس حازم فریپور

H.faripour

دکتر ابوذر مهرمنش

A.mehrmanesh

مهندس سید حسین حنیفی

مهندس میثم زرگرپور

M.zargarpour

 

دکتر ابوذر مهرمنش

A.mehrmanesh

مهندس سید حسین حنیفی

مهندس میثم زرگرپور

M.zargarpour

مهندس کیوان حسینی

دکنر شهاب جوانمردی

مهندس حسین عسکری

مهندس حازم فریپور

H.faripour

 

مهندس میثم زرگرپور

M.zargarpour

مهندس کیوان حسینی

دکنر شهاب جوانمردی

مهندس حسین عسکری

مهندس حازم فریپور

H.faripour

دکتر ابوذر مهرمنش

A.mehrmanesh

مهندس سید حسین حنیفی

 

مهندس ابراهیم سپهر

مهندس حامد صداقت

مهندس بابک قالی‌چی

دکتر حامد ساجدی

دکتر حسن عابدی جعفری

دکتر سید مهدی خلیق رضوی

دکتر امید زندی

 

مهندس بابک قالی‌چی

دکتر حامد ساجدی

دکتر حسن عابدی جعفری

دکتر سید مهدی خلیق رضوی

دکتر امید زندی

مهندس ابراهیم سپهر

مهندس حامد صداقت

 

دکتر حسن عابدی جعفری

دکتر سید مهدی خلیق رضوی

دکتر امید زندی

مهندس ابراهیم سپهر

مهندس حامد صداقت

مهندس بابک قالی‌چی

دکتر حامد ساجدی

 

مهندس حامد صداقت

مهندس بابک قالی‌چی

دکتر حامد ساجدی

دکتر حسن عابدی جعفری

دکتر سید مهدی خلیق رضوی

دکتر امید زندی

مهندس ابراهیم سپهر

 

دکتر حامد ساجدی

دکتر حسن عابدی جعفری

دکتر سید مهدی خلیق رضوی

دکتر امید زندی

مهندس ابراهیم سپهر

مهندس حامد صداقت

مهندس بابک قالی‌چی

 
تمام حقوق محفوظ است